default orange Green

Cải cách hành chính

Quyết định Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành mã định danh điện tử phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu
Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hàn chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020
BÁO CÁO Kết quả công tác cải cách hành chính Tư pháp năm 2019
KẾ HOẠCH Triển khai công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Bắc Trà My
KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2019 và những năm tiếp theo
KẾ HOẠCH Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Bắc Trà My
Nội dung, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2019

Cải cách hành chínhTài liệu kỳ họpTài liệu phiên họp TTHĐND

Quảng cáo

Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Thị trấn Trà My - Bắc Trà My - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3882115; Fax: 0235.3882325
Email: ubndbtmy@gmail.com; Website: www.bactramy.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00002172559

Hôm nay: 1074
Số người đang Online: 11