default orange Green

Chi tiết tin

Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị

Người đăng: Nguyễn Văn Thạnh Ngày đăng: 8:57 | 12/10 Lượt xem: 262

Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2689/UBND-KTN về triển khai thực hiện Kết luận 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị. Theo đó, các cấp, các ngành tập trung thực hiện một số nội dung chính sau đây:

Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2689/UBND-KTN về triển khai thực hiện Kết luận 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị. Theo đó, các cấp, các ngành tập trung thực hiện một số nội dung chính sau đây:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc trong tình hình mới; trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc DTTD&MN giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 17/8/2016 của Tỉnh uỷ về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

Các huyện miền núi tỉnh “tổ chức rà soát, kiện toàn bộ máy làm công tác dân tộc huyện đồng bộ, thống nhất, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là đội ngũ Trưởng, Phó Phòng Dân tộc của 06 huyện miền núi cao tỉnh bảo đảm năng lực quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTD&MN giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 của Quốc Hội”;

Tổ chức rà soát, tổng hợp và phân định vùng đồng bào DTTD&MN theo đúng hướng dẫn, quy định của Thủ tướng Chính phủ; xác định vùng DTTD&MN và xã, thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025; phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành chức năng tỉnh thực hiện việc rà soát, tổng hợp số liệu chính xác, đúng đối tượng để phục vụ việc xây dựng các dự án, tiểu dự án theo quy định tại Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ;

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực các DTTS trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 13/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 15/12/2014 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ người DTTS giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025. Trong đó chú trọng cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn là người dân tộc thiểu số có trình độ đại học chuyên môn đạt  tỷ lệ từ 40% - 50% và trung cấp chính trị trở lên đạt 100% đối với cán bộ và 75 % đối với công chức; cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng và tương đương, tham gia cấp ủy huyện trở lên có đại học chuyên môn và cao cấp lý luận chính trị trở lên đạt 100%. Kịp thời bổ sung quy hoạch cấp ủy, trước hết cho nhiệm kỳ 2020 -2025 và các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt giai đoạn 2021-2026 nhằm khắc phục tình trạng thiếu cán bộ.

Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 6/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo công tác dân tộc trong tình hình mới; Kế hoạch số: 2637 KH-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU.

Cơ quan làm công tác Dân tộc thường xuyên theo dõi, cập nhật các văn bản Trung ương, các Bộ, ngành liên quan về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTD&MN giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 của Quốc hội; kịp thời tham mưu UBND đề xuất cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTD&MN giai đoạn đến. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, giúp UBND các cấp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 6/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Tác giả: Mai Đức

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Quảng cáo

Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Thị trấn Trà My - Bắc Trà My - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3882115; Fax: 0235.3882325
Email: ubndbtmy@gmail.com; Website: www.bactramy.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00002040167

Hôm nay: 45
Số người đang Online: 16