default orange Green

Chi tiết tin

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại huyện Bắc Trà My

Người đăng: Nguyễn Văn Thạnh Ngày đăng: 16:53 | 30/07 Lượt xem: 1401

Với nhiều giải pháp quyết liệt và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của huyện Bắc Trà My đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giữ vững ổn định chính trị tại địa phương

Là huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, huyện Bắc Trà My có 12 xã và 01 thị trấn, trong đó có 07 xã thuộc vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với số dân khoảng 44.566 người (10.539 hộ), trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 50% dân số toàn huyện. Trong những năm qua, Cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội (BHYT, BHXH) cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Để triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như: Công văn số 1066-CV/HU, ngày 29/6/2010 về “Tăng cường công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, Thông tri số 57-TT/HU, ngày 17/12/2012 về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020; Chương trình số 32-CTr/HU, ngày 11/6/2013 về “Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020” để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và thực hiện trên toàn huyện. Bên cạnh việc ban hành các văn bản chỉ đạo, Huyện ủy Bắc Trà My đã tổ chức Hội nghị để triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Huyện ủy để quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để nắm bắt và triển khai thực hiện đạt kết quả.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp, các ngành tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện như: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy, Tuyên truyền viên cơ sở thường xuyên đầu tư, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền nhất là tuyên truyền miệng đối với các chủ trương, chính sách về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ, nắm bắt và thực hiện. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức điều tra dư luận xã hội về chủ đề “Thực trạng và các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Bắc Trà My hiện nay” để điều tra, khảo sát trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My tập trung thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người  dân được tham gia và thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kịp thời. Các cấp ủy Đảng tăng cường tuyên truyền, triển khai, quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị, địa phương mình. 

Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với xã Trà Đông tổ chức đối thoại, tuyên truyền về Bảo hiểm y tế

Ngành Bảo hiểm xã hội huyện luôn tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế hộ gia đình nói riêng. Việc kết hợp nhiều giải pháp đồng bộ từ công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền của huyện lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể liên quan và các địa phương để thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, chế độ và các quy định hiện hành về BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn như: tuyên truyền, phổ biến quan điểm, mục tiêu của Chỉ thị 38-CT/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW, Luật BHYT, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác BHYT và lộ trình tiến tới BHYT toàn dân đến các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, người sử dụng lao động, người lao động trong các thành phần kinh tế, học sinh và nhân dân trong huyện. Ngoài ra, để giúp cho các cấp, các ngành nhất là người dân được tiếp cận chính sách BHYT đa chiều, hiểu sâu về quyền lợi và trách nhiệm đối với chính sách BHYT, Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với Đài truyền thanh –Truyền hình huyện (nay là Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Truyền thanh – Truyền hình huyện) mở chuyên mục “Tìm hiểu chính sách BHXH, BHYT” để phát trên sóng định kỳ hàng tuần trên sóng truyền thanh của huyện và hệ thống loa truyền thanh ở các xã, thị trấn; phối hợp với Bưu điện huyện đến tận cơ sở tổ chức các đợt tuyên truyền phát triển BHYT hộ gia đình; phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và lắng nghe ý kiến của người dân trong việc thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương nhằm định hướng thông tin, giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi khi tham gia các loại hình bảo hiểm. Thực hiệ ký kết chương trình phối hợp với Công an huyện trong lĩnh vực phòng chống các hành vi, vi phạm về lĩnh vực chính sách BHXH, BHYT. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện.

Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Bưu điện tặng quà cho các đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện xã Trà Sơn

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, nên công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của huyện Bắc Trà My trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tính đến cuối tháng 4 năm 2019 số đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện là 40.639 đối tượng, độ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện đạt 89.34% tổng dân số trên địa bàn. Số tiền thu BHYT trong năm 2018 là 33,06 tỷ đồng, tăng 31,55 tỷ đồng so với năm 2009. Số thu BHYT hàng năm đều trên 100% kế hoạch cấp trên giao. Có 5.256 đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình năm 2018. Đối tượng học sinh, sinh viên năm 2018 tham gia là 838 em  (đạt tỷ lệ 59.40%), tăng 22% so với năm 2017.

Công tác cấp thẻ BHYT cho người dân đã thực hiện kịp thời, chính xác, từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết hưởng chế độ về BHYT đối với người tham gia, cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong công tác khám, chữa bệnh BHYT trong suốt nhiều năm qua. Công tác khám, chữa bệnh BHYT có nhiều chuyển biến, chất lượng của các dịch vụ y tế được cải thiện, quyền lợi của người có thẻ BHYT ngày càng được đảm bảo do việc mở rộng phạm vi thanh toán, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội (người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em …) đều được chăm sóc thông qua quỹ BHYT, góp phần giảm bớt gánh nặng về tài chính cho người dân, người lao động khi bị ốm đau.

Có thể khẳng định rằng, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại huyện Bắc Trà My trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt chế độ an sinh xã hội cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối tượng những người lao động nông nghiệp và đồng bào các dan tộc thiểu số của huyện.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của huyện vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế. Việc mở rộng đối tượng tham gia còn chậm, tỉ lệ các đối tượng tham gia BHYT còn thấp so với đối tượng thuộc diện phải tham gia như: học sinh, hộ gia đình; các đối tượng được cấp thẻ BHYT do cơ quan quản lý đối tượng, quản lý cung cấp danh sách còn chậm, nhất là đối tượng trẻ em, dữ liệu cung cấp về đối tượng là người sống ở vùng đặc biệt khó khăn, là người dân tộc thiểu, người nghèo số còn sai sót, trùng lắp nhiều dẫn đến việc cấp sửa, đổi lại thẻ thường xuyên đối với số lượng lớn nên việc phát hành thẻ BHYT còn một số sai lệch về thông tin người bệnh như họ tên, năm sinh, địa chỉ so với giấy tờ tùy thân, gây phiền hà trong việc hưởng quyền lợi của người có thẻ BHYT. Tình trạng chậm đóng, nợ đóng BHYT vẫn còn; việc tham gia BHYT, BHXH ở một số doanh nghiệp thực hiện chưa tốt, thời gian dài không trích nộp hoặc trích nộp không đúng thời gian qui định, kể cả đối tượng được Nhà nước hỗ trợ bằng ngân sách nhà nước đôi lúc cũng không được kịp thời, đơn vị quản lý đối tượng thụ động trong việc trích nộp để mua thẻ BHYT.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong thời gian đến cần tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến về vị trí, vai trò, ý nghĩa  và tầm quan trọng của bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội và trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong đó, tập trung tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình số 23-CTr/TU, ngày 05/3/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam và Chương trình số 32-CTr/HU, ngày 11/6/2013 của Huyện ủy Bắc Trà My sâu rộng trong cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

Hai là, thực hiện cải cách hành chính với trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện công khai, minh bạch theo quy định và quy trình của hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2008 (đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa học Công nghệ cấp Giấy chứng nhận). Bên cạnh đó, thường xuyên nâng cao đạo đức công vụ; thực hiện giao tiếp, ứng xử theo chuẩn mực đạo đức cán bộ, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, viên chức ngành bảo hiểm xã hội.

Ba là, tiếp tục tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng để duy trì và phát triển đối tượng tham gia BHYT nhất là đối với BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh và bảo hiểm xã hội tự nguyện sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Bốn là, đưa các chỉ tiêu để thực hiện về BHYT, BHXH vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đơn vị và coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và xét thi đua hằng năm của các địa phương, đơn vị.

Năm là, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác BHYT, BHYT trên địa bàn huyện trong đó, tập trung khắc phục tình trạng nợ đọng BHYT; tuyên truyền, vận động các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đóng BHYT đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật; kiểm soát chặt chẽ hoạt động khám, chữa bệnh bằng bằng hiểm y tế nhằm phòng, chống lạm dụng, trục lợi từ quỹ BHYT.

Sáu là, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện tốt công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương để giới thiệu, nhân rộng, phát triển trong cộng đồng xã hội. Khuyến khích việc tạo lập và xây dựng các mô hình bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện tiêu biểu tại các địa phương cơ sở.

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Trà My  và sự phối hợp thực hiện đồng bộ của các cơ quan liên quan, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của huyện Bắc Trà My trong thời gian đến sẻ đạt được nhiều kết quả cao hơn, góp phần vào thắng lợi chung trong công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện nhà.

Tác giả: Trần Thị Phượng (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Trà My)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Thị trấn Trà My - Bắc Trà My - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3882115; Fax: 0235.3882325
Email: ubndbtmy@gmail.com; Website: www.bactramy.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00001832193

Hôm nay: 360
Số người đang Online: 37