default orange Green

Chi tiết tin

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình

Người đăng: Nguyễn Văn Thạnh Ngày đăng: 16:03 | 20/08 Lượt xem: 381

I.Về chức năng, nhiệm vụ:

1. Về chức năng:

- Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, văn học nghệ thuật; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chiếu phim; quản lý Khu di tích Trung Trung Bộ - Nước Oa; phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện. Tổ chức khai thác và cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thư viện, nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

- Truyền thông, sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh truyền hình bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và truyền hình Quảng Nam; xây dựng mạng lưới cộng tác viên, thường xuyên cộng tác tin bài với các Đài cấp trên; quản lý và phát triển hệ thống truyền thanh, truyền hình từ huyện đến cơ sở.

2. Nhiệm vụ:

- Căn cứ chương trình phát triển kinh tế xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động trình UBND huyện và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, tuyên truyền cổ động trực quan, đọc sách báo giải trí, cậu lạc bộ, lớp năng khiếu nghệ thuật, nhóm sở thích và các hoạt động dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

-  Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức, cá nhân.

-  Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống, triển lãm ảnh nghệ thuật chuyên đề phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

-  Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

- Hợp tác giao lưu, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao đối với các đơn vị tổ chức trong và ngoài huyện.

- Tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

- Tổ chức chiếu phim phục vụ quần chúng nhân dân, quản lí Khu di tích Trung Trung Bộ - Nước Oa.

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa thông tin, thể thao, thư viện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn.

- Tổ chức khai thác, sử dụng, bảo quản và cung ứng tài liệu thư viện cho độc giả.

- Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tập trung vào sự chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến đến  nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dân theo định của pháp luật.

- Quản lý vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng, phát thanh trên địa bàn theo sự phân công.

- Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của UBND huyện và các cơ quan quản lý chuyên ngành của tỉnh theo quy định của pháp luật. Tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ do cấp trên tổ chức.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện, các cơ quan có thẩm quyền giao.

II. Danh sách CBCC, VC-LĐ đơn vị:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

01

Nguyễn Văn Bình

Giám đốc

0984677823

Binhpvhtm@gmail.com

02

Dương Lai

P. Giám đốc

0964886909

03

Nguyễn Thị Thanh Mai

P. Giám đốc

0905292797

Thanhmaibql.3112@gmail.com

04

Lê Anh Dũng

P. Giám đốc

0985404464

leanhdungttvh@gmail.com

05

Trần Thị Thạnh

P. Giám đốc

0964222312

Mythanhbrt@gmail.com

06

Nguyễn Dùng

NV Bảo vệ

0777523808

07

Phan Tấn Khải

Chuyên viên

0988602762

Tankhaivhtt@gmail.com

09

Nguyễn Phi Hùng

Chuyên viên

0987371394

phihungbtramy@gmail.com

10

Nguyễn Thị Hòe

Chuyên viên

0977590208

hoebtm@gmail.com

11

Võ Văn Thiện

Chuyên viên

0982414706

vunhucanvtv@gmail.com

12

Hồ Như Thắng

Cán sự

0975196620

13

Nguyễn Thanh Tuấn

Chuyên viên

0979337731

thanhtuanvhtt@gmail.com

14

Đoàn Thị Xuân Hành

Chuyên viên

0914450733

hanhvhttbtm@gmail.com

15

Hứa Duy Khuê

NV lái xe

0977261929

16

Mai Nguyễn Hoàng Lân

Chuyên viên

0974004174

dacuoitm@gmail.com

17

Hồ Văn Đô

NV kỹ thuật

0972880903

phongkythuatbrt@gmail.com

18

Hồ Thị Thúy Vân

Chuyên viên

0968488048

vantruyenthanhbtm@gmail.com

19

Nguyễn Bảo Quốc

Chuyên viên

0356021540

baoquocttvhttbtm@gmail.com

20

Nguyễn Thị Hồng Mai

Chuyên viên

0944757617

Mai04.vhtt@gmail.com

21

Phan thị Hồng Nga

Chuyên viên

0385659428

Hongnga1192@gmail.com

22

Phạm Mười

Cán sự

0334590006

muoibql@gmail.com

23

Hồ Thị Xinh

Chuyên viên

0985441850

Xinhhonuocoa@gmail.com

24

Đỗ Văn Thạch

Cán Sự

0888633800

thachbql@gmail.com

25

Hoàng Thị Anh Đào

Chuyên viên

0387874240

Hoangthianhdao214@gmail.com

26

Nguyễn Thị Thanh Tuyết

Chuyên viên

0888099262

27

Trần Thị Nữ

Chuyên viên

0932442508

Nu.vhdtts2gmail.com

28

Đoàn thị Lựu

Chuyên viên

0945368982

Luudoan685@gmail.com

Nguồn tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Quảng cáo

Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Thị trấn Trà My - Bắc Trà My - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3882115; Fax: 0235.3882325
Email: ubndbtmy@gmail.com; Website: www.bactramy.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00002067264

Hôm nay: 540
Số người đang Online: 18