Tìm kiếm

Tìm thấy 17 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2022 2022
2 Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý II năm 2022 2022
3 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2022 2022
4 Báo cáo số 273/BC-UBND ngày 14/7/2021 về Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quí II-2021.pdf 2021
5 Quyết định số 3741 về việc Công khai quyết toán năm 2020 (PL 100 -102).pdf 2021
6 Quyết định số 3744 về việc Công khai quyết toán năm 2020 (PL 96-99).pdf 2021
7 Báo cáo Công khai thực hiện dự toán Quý III - năm 2021.pdf 2021
8 Công khai dự toán ngân sách quý I năm 2021 2020
9 Dự toán ngân sách Quý III năm 2020 2020
10 Dự toán ngân sách Quý II năm 2020 2020

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn