Tìm kiếm

Tìm thấy 4 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Bắc Trà My 2024
2 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 2023
3 Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bắc Trà My 2020
4 Quyết định số 1335 /QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bắc Trà My 2020

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn