Phòng Tài chính - Kế hoạch


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phan Duy Hưng
Ông Phan Duy Hưng

Chức vụ: Trưởng Phòng

2 Nguyễn Thị Thảo
Bà Nguyễn Thị Thảo

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Phạm Thị Lệ Trúc
Bà Phạm Thị Lệ Trúc

Chức vụ: Chuyên viên

4 Trần Ngọc Mười
Ông Trần Ngọc Mười

Chức vụ: Chuyên viên

5 Đoàn Thị Hạnh
Bà Đoàn Thị Hạnh

Chức vụ: Chuyên viên

6 Trương Thị Diễm My
Bà Trương Thị Diễm My

Chức vụ: Chuyên viên

7 Trần Ngọc Đông
Ông Trần Ngọc Đông

Chức vụ: Chuyên viên

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn