Hội đồng nhân dân huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Thị Thu Vân
Bà Lê Thị Thu Vân

Chức vụ: Phó Chủ tịch

2 Nguyễn Thị Thu Hà
Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó Trưởng ban Pháp chế

3 Nguyễn Văn Hòe
Ông Nguyễn Văn Hòe

Chức vụ: Phó Ban Kinh tế - Xã hội

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn