Ủy ban nhân dân huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Thái Hoàng Vũ
Ông Thái Hoàng Vũ

Chức vụ: Chủ tịch

2 Trần Toại
Ông Trần Toại

Chức vụ: Phó Chủ tịch

3 Lê Văn Tuấn
Ông Lê Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn