Phòng Nông nghiệp và PTNT


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Thị Lệ Trà
Bà Trần Thị Lệ Trà

Chức vụ: Chuyên viên

2 Nguyễn Hồng Vương
Ông Nguyễn Hồng Vương

Chức vụ: Trưởng Phòng

3 Nguyễn Đình Tiên
Ông Nguyễn Đình Tiên

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

4 Nguyễn Thị Sa
Bà Nguyễn Thị Sa

Chức vụ: Chuyên viên

5 Nguyễn Hồng Nhượng
Ông Nguyễn Hồng Nhượng

Chức vụ: Chuyên viên

6 Khương Đình Thương
Ông Khương Đình Thương

Chức vụ: Chuyên viên

7 Phạm Thị Mỹ
Bà Phạm Thị Mỹ

Chức vụ: Chuyên viên

8 Nguyễn Thị Cảm
Bà Nguyễn Thị Cảm

Chức vụ: Kê toán

9 Trần Quốc Hoàng
Ông Trần Quốc Hoàng

Chức vụ: Nhân viên

10 Nguyễn Đức Lượng
Ông Nguyễn Đức Lượng

Chức vụ: Lái xe

11 Lê Ngọc Ảnh
Ông Lê Ngọc Ảnh

Chức vụ: Chuyên viên

12 Lê Ngọc Dũng
Ông Lê Ngọc Dũng

Chức vụ: Nhân viên

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn