Phòng Tư pháp


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Chí Tài
Ông Lê Chí Tài

Chức vụ: Chuyên viên

2 Võ Văn Xuân
Ông Võ Văn Xuân

Chức vụ: Trưởng Phòng

3 Võ Thị Cẩm Lai
Bà Võ Thị Cẩm Lai

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

4 Huỳnh Thị Tý
Bà Huỳnh Thị Tý

Chức vụ: Chuyên viên

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn