Phòng Dân tộc


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Mai Đức
Ông Mai Đức

Chức vụ: Trưởng Phòng

2 Hồ Thanh Sơn
Ông Hồ Thanh Sơn

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

3 Nguyễn Thị Hồng Trinh
Bà Nguyễn Thị Hồng Trinh

Chức vụ: Chuyên viên

4 Nguyễn Hồng Tuấn
Ông Nguyễn Hồng Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn