Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn Bình
Ông Nguyễn Văn Bình

Chức vụ: Giám đốc

2 Trần Thị Thạnh
Bà Trần Thị Thạnh

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Lê Anh Dũng
Ông Lê Anh Dũng

Chức vụ: Phó Giám đốc

4 Phạm Mười
Ông Phạm Mười

Chức vụ: Cán sự

5 Nguyễn Dùng
Ông Nguyễn Dùng

Chức vụ: Bảo vệ

6 Phan Tấn Khải
Ông Phan Tấn Khải

Chức vụ: Chuyên viên

7 Nguyễn Phi Hùng
Ông Nguyễn Phi Hùng

Chức vụ: Chuyên viên

8 Nguyễn Thị Hòe
Ông Nguyễn Thị Hòe

Chức vụ: Chuyên viên

9 Võ Văn Thiện
Ông Võ Văn Thiện

Chức vụ: Chuyên viên

10 Hồ Như Thắng
Ông Hồ Như Thắng

Chức vụ: Cán sự

11 Hồ Như Thắng
Ông Hồ Như Thắng

Chức vụ: Cán sự

12 Nguyễn Thanh Tuấn
Ông Nguyễn Thanh Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

13 Đoàn Thị Xuân Hành
Bà Đoàn Thị Xuân Hành

Chức vụ: Chuyên viên

14 Hứa Duy Khuê
Ông Hứa Duy Khuê

Chức vụ: Lái xe

15 Mai Nguyễn Hoàng Lân
Ông Mai Nguyễn Hoàng Lân

Chức vụ: Chuyên viên

16 Hồ Văn Đô
Ông Hồ Văn Đô

Chức vụ: Nhân viên

17 Hồ Thị ThúyVân
Bà Hồ Thị ThúyVân

Chức vụ: Chuyên viên

18 Nguyễn Bảo Quốc
Ông Nguyễn Bảo Quốc

Chức vụ: Chuyên viên

19 Nguyễn Thị Hồng Mai
Bà Nguyễn Thị Hồng Mai

Chức vụ: Chuyên viên

20 Hồ Thị Xinh
Bà Hồ Thị Xinh

Chức vụ: Chuyên viên

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn