Bộ phận Tiếp dân


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Thị Thúy
Bà Lê Thị Thúy

Chức vụ: Chuyên viên

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn