Các xã, thị trấn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thanh Huấn
Ông Nguyễn Thanh Huấn

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ

2 Trương Đình Tuyết
Ông Trương Đình Tuyết

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

3 Nguyễn Văn Lý
Ông Nguyễn Văn Lý

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

4 Phùng Văn Nam
Ông Phùng Văn Nam

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

5 Ngô Phạm Như Quỳnh
Bà Ngô Phạm Như Quỳnh

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

6 Nguyễn Hữu Dũng
Ông Nguyễn Hữu Dũng

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

7 Nguyễn Thành Phương
Ông Nguyễn Thành Phương

Chức vụ: PCT UBND xã

8 Phan Thanh Dũng
Ông Phan Thanh Dũng

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cục chiến binh xã

9 Trần Hồng Ka
Ông Trần Hồng Ka

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

10 Nguyễn Thị Hoàng My
Bà Nguyễn Thị Hoàng My

Chức vụ: Bí thư Xã Đoàn

11 Dương Thị Thủy
Bà Dương Thị Thủy

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN xã

12  Ngô Thị Kim Thủy
Bà  Ngô Thị Kim Thủy

Chức vụ: CC VP-TK

13 Phan Thị Trà Vinh
Bà Phan Thị Trà Vinh

Chức vụ: CC VP-TK

14 Cao Thị Hằng Thu
Bà Cao Thị Hằng Thu

Chức vụ: CC TC-KT

15 Nguyễn Thị Phượng
Bà Nguyễn Thị Phượng

Chức vụ: CC TC-KT

16 Phạm Thị Công
Bà Phạm Thị Công

Chức vụ: CC TP-HT

17 Đoàn Thị Kiều Bông
Bà Đoàn Thị Kiều Bông

Chức vụ: CC TP-HT

18 Hoàng Doãn Cường
Ông Hoàng Doãn Cường

Chức vụ: CC ĐC-NN-XD-MT

19 Nguyễn Thị Kiều Hạnh
Bà Nguyễn Thị Kiều Hạnh

Chức vụ: CC ĐC-NN-XD-MT

20 Trịnh Ngọc Duy
Ông Trịnh Ngọc Duy

Chức vụ: CC VH-XH

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn