Ban Quản lý rừng phòng hộ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Tấn Tình
Ông Nguyễn Tấn Tình

Chức vụ: Phó Giám đốc

2 Hoàng Thị Thanh Lài
Bà Hoàng Thị Thanh Lài

Chức vụ: Chuyên viên

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn