Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn Lộc
Ông Nguyễn Văn Lộc

Chức vụ: Giám đốc

2 Hoàng Văn Thu
Ông Hoàng Văn Thu

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Nguyễn Trung Hiếu
Ông Nguyễn Trung Hiếu

Chức vụ: Phó Giám đốc

4 Trần Thị Bình
Bà Trần Thị Bình

Chức vụ: Phó Giám đốc

5 Tống Đình Đúc
Ông Tống Đình Đúc

Chức vụ: Phó Giám đốc

6 Lê Thảo
Ông Lê Thảo

Chức vụ: Kỹ thuật

7 Phạm Thị Bích Ngọc
Bà Phạm Thị Bích Ngọc

Chức vụ: Kỹ thuật

8 Trần Nguyên Hà
Ông Trần Nguyên Hà

Chức vụ: Kỹ thuật

9 Lại Thị Vĩnh Hảo
Bà Lại Thị Vĩnh Hảo

Chức vụ: Kỹ thuật

10 Đặng Hữu Lượng
Ông Đặng Hữu Lượng

Chức vụ: Kỹ thuật

11 Nguyễn Hiệp
Ông Nguyễn Hiệp

Chức vụ: Kỹ thuật

12 Đỗ Ngọc Nam
Ông Đỗ Ngọc Nam

Chức vụ: Kỹ thuật

13 Lê Trung Hiếu
Ông Lê Trung Hiếu

Chức vụ: Kỹ thuật

14 Nguyễn Đình Lân
Ông Nguyễn Đình Lân

Chức vụ: Kế toán

15 Nguyễn Thị Thu Ba
Bà Nguyễn Thị Thu Ba

Chức vụ: Văn thư - Thủ quỹ

16 Đặng Trần ThiệnThanh
Bà Đặng Trần ThiệnThanh

Chức vụ: Kế toán

17 Mai Nguyễn Viên Châu
Bà Mai Nguyễn Viên Châu

Chức vụ: Kế toán

18 Đỗ Ngọc Sang
Ông Đỗ Ngọc Sang

Chức vụ: Kế toán

19 Đặng Công Tú
Ông Đặng Công Tú

Chức vụ: N/A

20 Đoàn Ngọc Trà
Ông Đoàn Ngọc Trà

Chức vụ: Nhân viên

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn