Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn Lộc
Ông Nguyễn Văn Lộc

Chức vụ: Giám đốc

2 Hoàng Văn Thu
Ông Hoàng Văn Thu

Chức vụ: Phó Giám đốc

3 Nguyễn Trung Hiếu
Ông Nguyễn Trung Hiếu

Chức vụ: Phó Giám đốc

4 Trần Thị Bình
Bà Trần Thị Bình

Chức vụ: Phó Giám đốc

5 Tống Đình Đúc
Ông Tống Đình Đúc

Chức vụ: Phó Giám đốc

6 Lê Thảo
Ông Lê Thảo

Chức vụ: Kỹ thuật

7 Phạm Thị Bích Ngọc
Bà Phạm Thị Bích Ngọc

Chức vụ: Kỹ thuật

8 Trần Nguyên Hà
Ông Trần Nguyên Hà

Chức vụ: Kỹ thuật

9 Lại Thị Vĩnh Hảo
Bà Lại Thị Vĩnh Hảo

Chức vụ: Kỹ thuật

10 Đặng Hữu Lượng
Ông Đặng Hữu Lượng

Chức vụ: Kỹ thuật

11 Nguyễn Hiệp
Ông Nguyễn Hiệp

Chức vụ: Kỹ thuật

12 Đỗ Ngọc Nam
Ông Đỗ Ngọc Nam

Chức vụ: Kỹ thuật

13 Lê Trung Hiếu
Ông Lê Trung Hiếu

Chức vụ: Kỹ thuật

14 Nguyễn Đình Lân
Ông Nguyễn Đình Lân

Chức vụ: Kế toán

15 Nguyễn Thị Thu Ba
Bà Nguyễn Thị Thu Ba

Chức vụ: Văn thư - Thủ quỹ

16 Đặng Trần ThiệnThanh
Bà Đặng Trần ThiệnThanh

Chức vụ: Kế toán

17 Mai Nguyễn Viên Châu
Bà Mai Nguyễn Viên Châu

Chức vụ: Kế toán

18 Đỗ Ngọc Sang
Ông Đỗ Ngọc Sang

Chức vụ: Kế toán

19 Đặng Công Tú
Ông Đặng Công Tú

Chức vụ: N/A

20 Đoàn Ngọc Trà
Ông Đoàn Ngọc Trà

Chức vụ: Nhân viên

Bắc Trà My tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2024

Bắc Trà My tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2024

15/03/2024 | 02:59 PM
UBND huyện vừa có Công văn số 568/UBND-KTHT ngày 15/3/2024 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024 trên địa bàn huyện.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn