TT

Đơn vị

Số điện thoại

1Thường trực Huyện ủy 

2

Chủ tịch UBND huyện

0905515717
3 Phó Chủ tịch UBND huyện
KT: 0905011457
VHXH: 0987243537

4

Quản lý, bảo vệ rừng

Hạt trưởng HKL: 0902995905
Phó Hạt trưởng HKL:
 0982298313
Phó Hạt trưởng HKL: 0904444956
Giám đốc BQL RPH: 0986450045

5

Quản lý, tài nguyên khoáng sản    

Trưởng Phòng TN&MT: 0905311245
 6Đất đaiPhó Trưởng phòng TN&MT: 0982910757

7

Y tế

Giám đốc TTYT: 0376300303
8 Giáo dục
Trưởng phòng: 0983115025
Phó Trưởng phòng: 

9

Cải cách hành chính

Phó Trưởng phòng Nội vụ: 02353604676
Phó Chánh Văn phòng: 0368806861
10Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính
Trưởng phòng Nội vụ: 0987243537
Phó Trưởng phòng Nội vụ: 0914362007

11

An ninh, trật tự

Trưởng CA huyện: 0905181153
Phó CA huyện (Điều tra): 0905530787
Phó CA huyện (Giao thông):0987371369

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn