THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN


Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 92 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
1614/UBND-VP 05/08/2020 Đang có hiệu lực
1604 /UBND-VP 04/08/2020 Đang có hiệu lực
1612/UBND-VP 04/08/2020 Đang có hiệu lực
4429/UBND-KGVX 04/08/2020 Đang có hiệu lực
1610/UBND-VP 04/08/2020 Đang có hiệu lực
1610/UBND-VP 04/08/2020 Đang có hiệu lực
03/CĐ-UBND 03/08/2020 Đang có hiệu lực
3238/QĐ-UBND 03/08/2020 Đang có hiệu lực
573/CQLTT-NVTH 03/08/2020 Đang có hiệu lực
1595/UBND-VP 02/08/2020 Đang có hiệu lực
1596/UBND-VP 02/08/2020 Đang có hiệu lực
288/TB-UBND 02/08/2020 Đang có hiệu lực
4390/UBND-KGVX 02/08/2020 Đang có hiệu lực
1596/UBND-VP 02/08/2020 Đang có hiệu lực
4387 /UBND-KGVX 01/08/2020 Đang có hiệu lực
1586/UBND-VP 31/07/2020 Đang có hiệu lực
4367/UBND-KGVX 31/07/2020 Đang có hiệu lực
1583/UBND-VP 31/07/2020 Đang có hiệu lực
1578 /UBND-VP 30/07/2020 Đang có hiệu lực
1546 /UBND-VP 29/07/2020 Đang có hiệu lực
1557/UBND-VP 29/07/2020 Đang có hiệu lực
2014/QĐ-UBND 28/07/2020 Đang có hiệu lực
4232/UBND-KGVX 28/07/2020 Đang có hiệu lực
1537 /UBND-VP 28/07/2020 Đang có hiệu lực
4248/UBND-KGVX 28/07/2020 Đang có hiệu lực

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn