Biểu mẫu quản lý

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

- Văn bản đề nghị cấp chứng thư số của cá nhân.
- Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cá nhân của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
- Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số
- Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cơ quan, tổ chức của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
- Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số
- Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
- Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số của Thuê bao 
- Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
- Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số của Thuê bao
- Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
- Văn bản đề nghị khôi phục Thiết bị lưu khóa bí mật của Thuê bao
- Văn bản đề nghị khôi phục Thiết bị lưu khóa bí mật cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
- Văn bản bàn giao Thiết bị lưu khóa bí mật cho Thuê bao và đề nghị thời điểm hiệu lực của chứng thư số
- Biên bản giao/nhận Thiết bị lưu khóa bí mật sau khi chứng thư số hết hạn sử dụng hoặc chứng thư số bị thu hồi
- Biên bản xác nhận thất lạc Thiết bị lưu khóa bí mật
- Danh sách đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn