Thông báo tuyển dụng viên chức trong các đơn vị trường học thuộc sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bắc Trà My năm 2016

Thông báo tuyển dụng viên chức trong các đơn vị trường học thuộc sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bắc Trà My năm 2016

UBND huyện Bắc Trà My thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức giáo dục đến hết ngày 23/5/2016 (thứ Hai). 

Tải file Thông báo số 373

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn