Nội dung, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2019

.

NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số: 10/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2019 của UBND huyện)

TT

Nội dung, nhiệm vụ

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

Cơ quan

chủ trì, tham mưu thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

I

CẢI CÁCH THỂ CHẾ

1            1

Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Kế hoạch của UBND huyện về kiểm tra, rà soát văn bản QPPL.

Quý I

Phòng Tư pháp huyện

Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND cấp xã

2

Kết quả xử lý các văn bản QPPL sau rà soát và văn bản trái pháp luật phát hiện qua kiểm tra.

Báo cáo

Quý IV

Phòng Tư pháp huyện

Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND cấp xã

2            3

Tiếp tục thực hiện minh bạch hóa toàn bộ quy định, cơ chế, chính sách, bảo đảm việc tiếp cận bình đẳng của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đăng tải công khai và hướng dẫn cho nhà đầu tư trong và ngoài huyện tiếp cận thuận lợi.

Thường xuyên

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.

II

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỦA LIÊN THÔNG

1

Rà soát sửa đổi bổ sung danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Báo cáo,

Quyết định UBND tỉnh công bố

Thường xuyên

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.

2

Công bố, công khai danh mục Bộ thủ tục hành chính ở cấp huyện, xã ở tất cả các lĩnh vực có liên quan.

Quyết định của UBND tỉnh, huyện và bộ thủ tục hành chính kèm theo.

Quý I

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Ban, ngành có liên quan

3

Nhập, đăng tải Bộ thủ tục hành chính ở cấp huyện, xã.

Hướng dẫn niêm yết, đăng tải trên cổng thông tin điện tử cấp huyện và cấp xã.

Quý I

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND cấp xã

4

Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao tỷ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến ở mức độ 3.

Tỷ lệ TTHC mức độ 3 và số lượng hồ sơ được thực hiện.

Thường xuyên

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.

5

Tiếp tục nâng cấp, mở rộng đưa vào sử dụng phần mềm Một cửa từ cấp huyện đến cấp xã.

100% cấp huyện.

50% các xã, thị trấn thuộc huyện

Thường xuyên

Văn phòng HĐND&UBND huyện

Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.

III

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1

Tiếp tục thẩm định, phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Quyết định của UBND huyện.

Quý II

Phòng Nội vụ

Phòng Giáo dục và UBND các xã, thị trấn

2

Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn cấp huyện theo hướng dẫn Bộ, ngành Trung ương, tỉnh.

Quyết định của UBND huyện và văn bản hướng dẫn.

Sau khi có văn bản quy định, hướng dẫn mới của TW, tỉnh.

Phòng Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.

3

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn