Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện phối hợp Phòng Gáo dục và Đào tạo huyện bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên năm 2019

Từ ngày 06-13/8/2019, Hội đồng PHPBGDPL huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức 06 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục đào tạo huyện.Nội dung bồi dưỡng gồm các chuyên đề: Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quán triệt Luật Quốc phòng năm 2018, Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo và các văn bản quy định chi tiết thi hành; Tình hình thế giới, khu vực, trong nước nổi bật trong thời gian gần đây; Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, hạnh phúc, không tệ nạn xã hội, không bạo lực; Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020.