Ban quản lý Dự án - Quỹ đất

.

1. Giới thiệu:

Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất huyện Bắc Trà My (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật. Thành lập theo Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My.

Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, ngành chức năng liên quan của tỉnh, huyện.

2. Chức năng:

Ban Quản lý Dự án - Quỹ đất huyện Bắc Trà My có chức năng:

- Chủ đầu tư, tổ chức quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND huyện quyết định đầu tư và các dự án thuộc mọi nguồn vốn do người quyết định đầu tư giao; làm đại diện chủ đầu tư, trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện đối với các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư.

- Tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

- Tổ chức thực hiện các lĩnh vực: môi trường đô thị; cấp, thoát nước; công viên, cây xanh.

3. Nhiệm vụ:

Căn cứ chương trình phát triển kinh tế xã hội hàng năm của huyện để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Ủy ban nhân dân huyện và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

* Về lĩnh vực quản lý dự án

- Làm chủ đầu tư các dự án UBND huyện giao quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công và các quy định liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được UBND huyện ủy quyền trong quá trình quản lý thực hiện dự án. Việc ủy quyền có thể thực hiện ngay khi bắt đầu triển khai chương trình, dự án, hoặc theo từng giai đoạn theo đúng quy định.

- Tư vấn quản lý, điều hành dự án đầu tư xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình đối với các cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư nhưng không đủ điều kiện trực tiếp quản lý dự án, không đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo nội dung quy định tại Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014 và các nhiệm vụ công việc khác có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến đầu tư và xây dựng do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật.

* Về lĩnh vực phát triển quỹ đất

- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được UBND huyện giao.

- Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được UBND huyện giao.

- Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triến kinh tế - xã hội tại địa phương khi được UBND huyện giao.

- Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi được cấp có thẩm quyền giao.

- Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Lập phương án sử dụng, khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.

- Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.

- Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

- Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

* Về lĩnh vực đô thị:

Có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, lập biên bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xử lý các hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về các lĩnh vực như: môi trường đô thị; cấp, thoát nước; công viên, cây xanh.

4. Danh sách CBCC:

TT

Họ và tên

Số Điện thoại

Địa chỉ email

Công việc

I

Ban lãnh đạo

1

Nguyễn Văn Lộc

0913.001.343

vlocbtm@gmail.com

Giám đốc

2

Nguyễn Trung Hiếu

0984.677.398

Nguyentrunghieu

ptqd@giaml.com

P. Giám đốc - Phụ trách bộ phận bồi thường, quỹ đất

3

Trần Thị Bình

0914.020.968

binhtckh@gmail.com

P. Giám đốc- Phụ trách cây xanh, đô thị

4

Tống Đình Đức

0914.439.216

ducdothi2011@gmail.com

P. Giám đốc- Phụ trách cấp thoát nước

II

Bộ phận Quản lý dự án

1

Nguyễn Thanh Vũ

0397.373.244

vutaichinh@gmail.com

Kỹ thuật

2

Lê Thảo

0987.678.248

thaotramy@gmail.com

Kỹ thuật

3

Phạm Thị Bích Ngọc

0977.292.797

ngocphambtm@gmail.com

Kỹ thuật

4

Trần Nguyên Hà

0988.396.449

nguyenhatm4489@gmail.com

Kỹ thuật

5

Lại Thị Vĩnh Hảo

0986.741.181

vinhhao180992@gmail.com

Kỹ thuật

6

Đặng Hữu Lượng

0981.926.040

huuluong06x3b@gmail.com

Kỹ thuật

7

Nguyễn Hiệp

0968.140.343

hiepnguyenx3c@gmail.com

Kỹ thuật

8

Đỗ  Ngọc Nam

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn