Thông báo thực hiện khảo sát trực tuyến kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

.

UBND huyện Bắc Trà My thông tin đến người dân, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến đối với công tác cải cách hành chính của tỉnh Quảng Nam bằng cách cung cấp thông tin theo mẫu phiếu khảo sát có tại trang web http://cchc.quangnam.gov.vn và click vào banner " "KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH" (theo tinh thần Công văn số 1481/SNV-CCHC ngày 16/7/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị phối hợp triển khai khảo sát trực tuyến kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh).