Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

.

Phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với xe cuốn, ép và chở rác hiệu Hino. Phòng Tài nguyên và Môi trường thông tin đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản được biết và thực hiện theo nội dung Thông báo (đính kèm bên dưới).