Khu di tích An ninh khu V

.

      Liên khu V, khúc ruột miền Trung trong thời lỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là địa bàn chiến lược, có vị trí cực kỳ quan trọng không chỉ đối với cách mạng nước ta mà còn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của cả ba nước Đông Dương.