Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

.


UBND huyện Bắc Trà My ban hành Công văn số 253/UBND-VP ngày 09/02 /2022 tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.Chi tiết văn bản: CV 253 các ngành tăng cường phòng, chống dịch Covid -19 (sau tết - hoàn chỉnh).signed.pdf

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn