Nhiều chính sách tín dụng ưu đãi thiết thực

.

Hiện nay, Phòng giao dịch Ngân hàng chính xã hội huyện Bắc Trà My đang lồng ghép tổ chức “Tuyên truyền một số nội dung trong Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết số 42//2022/QH của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hổ trợ chương trình”.