Hội nghị tổng kết đánh giá lĩnh vực tài nguyên - môi trường năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

.

  Ngày 23 tháng 3, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá lĩnh vực tài nguyên - môi trường năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Thái Hoàng Vũ - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.


 
           Trong năm 2021, UBND huyện đã hoàn thành lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 của huyện Bắc Trà My và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; giải quyết các trường hợp đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gần 1000 trường hợp là hộ gia đình với tổng diện tích hơn 9 triệu m2; hoàn thành thẩm định, phê duyệt 18 phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị phê duyệt 17,5 tỷ đồng, số đối tượng chịu ảnh hưởng là 241 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức; đồng thời, triển khai 100% thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên - môi trường theo quy định để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả qua bưu chính công ích; chỉ đạo các ngành và địa phương tổ chức 71 đợt truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép; thực hiện khảo sát, điều tra, đánh giá chi tiết các vùng có nguy cơ về trượt lở đất, lũ bùn đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn huyện.

          Tuy nhiên, Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại như: chưa xử lý dứt điểm tình trạng khai thác trái phép khoáng sản tại thôn 1, xã Trà Giáp; việc đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền lâm nghiệp ở một số thôn của xã Trà Bui vẫn chưa thực hiện; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều hộ dân thị trấn Trà My còn gặp khó khăn do bản đồ địa chính đã thay đổi nhiều; công tác xét duyệt nguồn gốc đất ở một số địa phương chưa được chặt chẽ…

          Năm 2022, huyện sẽ tập trung hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030; kiểm tra định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản; phối hợp với các sở ngành của tỉnh thực hiện giám sát hoạt động thăm dò và cấp phép khai thác cát sỏi của các công ty trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện Phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện, trong đó mở rộng thêm 03 xã là Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka; triển khai  thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thuỷ văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn