Hội thảo tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành

.

  Ngày 30/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo tập huấn các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho 25 điểm cầu tại 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tại huyện Bắc Trà My có đại diện lãnh đạo, công chức chuyên môn Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan và đại diện lãnh đạo 13/13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện về dự.


          Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng quan về các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; 5 chuyên đề chuyên sâu về: Phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí môi trường, đánh giá tác động môi trường; Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, quản lý chất thải rắn sinh hoạt và một số quy định khác về quản lý chất thải; phân vùng môi trường, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh và thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường; bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ mười và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022 với nhiều nội dung mang tính đột phá, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều luật khác nhau, thay đổi căn bản so với các quy định hiện hành.

          Trên cơ sở ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại Hội thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp, đăng tải chính thức toàn bộ nội dung hỏi đáp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, tiến tới ban hành sổ tay hướng dẫn triển khai chi tiết các quy định mới của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu truyền thông đa phương tiện về bảo vệ môi trường và tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường.

          Sau Hội thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương triển khai nghiên cứu, nắm bắt và tham mưu tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định mới của Luật và các văn bản hướng dẫn một cách sâu rộng, mạnh mẽ đến các đối tượng có liên quan tại địa phương; sớm đưa các quy định, chính sách mới của Luật đi vào cuộc sống.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn