Bắc Trà My đứng thứ 2 toàn tỉnh về công tác tín dụng chính sách xã hội trong Quý I/2022

.

Trong 3 tháng đầu năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng đến nhiều mặt kinh tế - xã hội, tuy nhiên công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện vẫn được duy trì tốt. Dư nợ tín dụng tăng trưởng khá, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác; bên cạnh đó hiệu quả sử dụng vốn được hộ vay ý thức sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả vốn vay.