Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Nghị quyết TW4

.

Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/HU ngày 21/03/2022 của Huyện ủy Bắc Trà My về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, ngày 14/04/2022, Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Trà My tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”.