Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện

.

Sáng ngày 16/4/2022, huyện Bắc Trà My tổ chức lớp lập huấn về các nội dung liên quan đến Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ (GRIS); báo cáo trên hệ thống báo cáo tỉnh (LRIC), Tổng đài 1022, Kiểm soát thủ tục hành chính, Báo cáo phân hệ giám sát, Q-Office, Một cửa điện tử, Dịch vụ công trực tuyến.


Quang cảnh Hội nghị tập huấn

 Thời gian qua cán bộ, công chức, viên chức tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện có sự thay đổi nên ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả thực hiện các phần mềm dùng chung đang được triển khai, nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu, công tác cải cách hành chính, xây dựng chuyển đổi trong thời gian tới. UBND huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ, công chức viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

Tham gia lớp tập huấn có 170 đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên đã được nghe báo cáo viên của Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Nội chính - Kiểm soát TTHC tỉnh, Trung tâm Công nghệ - Thông tin tỉnh (QTI), VNPT tỉnh báo cáo các nội dung và trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ (GRIS), hệ thống thông tin báo cáo tỉnh (LRIC), Tổng đài 1022, Kiểm soát thủ tục hành chính, Báo cáo phân hệ giám sát, Qoffice, Một cửa điện tử, Dịch vụ công trực tuyến. Nhiều đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo, CBCCVC các cơ quan, đơn vị và các địa phương được báo cáo viên ghi nhận và tiếp thu làm cơ sở tham mưu cấp thẩm quyền điều chỉnh phù hợp trong thời gian đến.

Qua Hội nghị, đã góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng kiến thức, kỹ năng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành công việc; sử dụng hiệu quả chất lượng các phần mềm dùng chung của Trung ương, của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ; nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và cải cách hành chính trong hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nhước, hướng đến phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn