Thông báo đến các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức, viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021

.