Thông báo số 328/TB-UBND ngày 21/5/2018 của UBND huyện về Đăng ký đề án khuyến công năm 2019

Thông báo số 328/TB-UBND ngày 21/5/2018 của UBND huyện về Đăng ký đề án khuyến công năm 2019

Tên tin đính kèm: 328.doc

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn