Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Hoàng Vũ tại cuộc họp giao ban ngày 13/11/2018 (có nội dung giao nhiệm vụ cho các ngành)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Hoàng Vũ tại cuộc họp giao ban ngày 13/11/2018 (có nội dung giao nhiệm vụ cho các ngành)

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn