TBKL số 640/TB-UBND Kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Nhuần tại cuộc họp báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 343/KL-TTr của Thanh tra Bộ LĐTBXH về thực hiện chế độ chính sách người có công với cách mạng

TBKL số 640/TB-UBND Kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Nhuần tại cuộc họp báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 343/KL-TTr của Thanh tra Bộ LĐTBXH về thực hiện chế độ chính sách người có công với cách mạng

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn