TB Số: 168 /TB-UBND ngày 10/4/2019 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Nhuần tại cuộc họp triển khai Tháng hành động Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019

TB Số: 168 /TB-UBND ngày 10/4/2019 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Nhuần tại cuộc họp triển khai Tháng hành động Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019

Tên tin đính kèm: TBKL_thang_hanh_dong_VSATTP_2019.pdf

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn