TB số 170/TB-UBNDN ngày 10/4/2019 về kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Hoàng Vũ tại cuộc họp bàn về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

TB số 170/TB-UBNDN ngày 10/4/2019 về kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Hoàng Vũ tại cuộc họp bàn về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Tên tin đính kèm: TB_mot_cua.pdf

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn