Bắc Trà My tuyên truyền, vận động thực hiện Đề án tổng thể và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Từ ngày 10 - 22/5/2022, Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Trà My phối hợp triển khai tuyên truyền, vận động thực hiện nội dung các dự án thành phần theo Nghị quyết 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 của Quốc hội, Quyết định 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về  Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện tại 10 xã, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Kế hoạch phối hợp số 80/ KHPH-UBND-MTTQ, ngày 17/3/2022 của Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. 

Tại Hội nghị các đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ, thôn trưởng, trưởng Ban công tác Mặt trận, các chi hội, người có uy tín tại các thôn được nghe các nội dung dự án từ Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 sẽ được triển khai thực hiện trong thời gian đến tại vùng ĐBDTTS & MN.

Hội nghị nhằm giúp cho các xã được hưởng lợi từ Chương trình này phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động đến nhân dân tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình thực hiện các dự án thành phần theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ Tướng Chính Phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, nhằm nâng cao đời sống nhân dân vùng ĐBDTTS & NM, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn