Bắc Trà My thiết lập đồng bộ hệ thống mạng LAN cho UBND các xã, thị trấn

UBND huyện Bắc Trà My vừa ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng hệ thống mạng LAN tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2022.

           Kế hoạch triển khai nhằm tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động công vụ, tạo bước đột phá về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu công việc, phát triển theo xu hướng hiện đại. Xây dựng, thiết lập các hệ thống đồng bộ, đáp ứng nhu cầu tin học hóa, thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực quản lý và điều hành của các cơ quan chính quyền các cấp hướng tới Chính quyền điện tử. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đồng bộ, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; đề cao vai trò quản lý, lãnh đạo; đảm bảo an toàn thông tin mạng và đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ CNTT.

          Trong đó, xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai xây dựng Chính quyền điện tử ở cấp xã. Từng bước đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT phục vụ hoạt động chuyên môn của cán bộ, công chức cấp xã. Đảm bảo thiết lập hệ thống mạng Internet đồng bộ, ổn định phục vụ cho công tác quản lý và điều hành công việc trong cơ quan. Đáp ứng nhu cầu phục vụ xây dựng chính quyền số và chuyển đổi số cấp xã trong thời gian đến. Phấn đấu 100% cán bộ công chức tại UBND các xã, thị trấn trao đổi văn bản điện tử qua môi trường mạng, ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hành chính trong môi trường mạng. 100% UBND các xã, thị trấn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, tích hợp chữ ký số để gửi nhận văn bản. Tăng cường tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính.

        Theo Kế hoạch, trong năm 2022, UBND huyện Bắc Trà My sẽ đầu tư, thiết lập hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin cho hệ thống mạng LAN và đường truyền internet với băng thông 200Mbps tại 12 xã, thị trấn (trừ xã Trà Sơn do đang triển khai đầu tư mạng LAN theo kế hoạch chuyển đổi số cấp xã). 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn