Năm 2022 Bắc Trà My được giao nguồn vốn 8 tỷ đồng cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ

UBND huyện vừa có công văn rà soát đối tượng cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ. 

Năm 2022 Bắc Trà My được giao nguồn vốn 08 tỷ đồng cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ. Về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Theo Nghị định này, Ngân hàng CSXH huyện sẽ thực hiện 05 chương trình cho vay, đó là: Cho vay hỗ trợ đất ở; Cho vay hỗ trợ nhà ở; Cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề; Cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý; Cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

 

Trước mắt để kịp thời thực hiện kế hoạch vốn vay năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My chỉ đạo cần tập trung khảo sát lựa chọn đối tượng cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Chương IV, Điều 20 của Nghị định này để tổ chức giải ngân ngay sau khi Thông tư hướng dẫn thực hiện của các Bộ, ngành có liên quan có hiệu lực thi hành. Đối tượng vay vốn hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề bao gồm: hộ nghèo dân tộc thiểu số; hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đối tượng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Cư trú hợp pháp tại địa phương và có tên trong danh sách hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất sản xuất hoặc danh sách hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Thành viên đại diện vay vốn của hộ gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; Có phương án vay vốn phù hợp với mục đích sử dụng vốn vay. Đối tượng vay vốn chỉ được thụ hưởng một trong hai chính sách hỗ trợ đất sản xuất hoặc hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề. 

Mức cho vay hỗ trợ đất sản xuất do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không vượt quá 77,5 triệu đồng/hộ. Mức cho vay chuyển đổi nghề do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận tối đa bằng mức cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ. Mức cho vay chi phí học nghề tối đa bằng mức cho vay áp dụng đối với chính sách tín dụng học sinh, sinh viên quy định trong từng thời kỳ. Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận tối đa là 10 năm. Lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. 

 

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn