Kiểm tra công tác cải cách tư pháp trên địa bàn huyện

Từ ngày 04 - 18/8/2022, Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp (CCTP) huyện đã tiến hành kiểm tra công tác CCTP tại 13 xã, thị trấn. 

 

Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác thực hiện kiểm tra các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn trong việc trển khai thực hiện công tác CCTP theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, Kết luận số 84-KL/TW về Tổng kết 15 năm thực hiện NQ 49 của Bộ Chính trị , Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 12/11/ 2020 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 84 -KL/TW về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và việc thực hiện nhiệm vụ công tác CCTP trong lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch và nhiệm vụ của Công an xã. 

Qua kiểm tra, Đoàn công tác biểu dương những kết quả đạt được của các địa phương trong việc lãnh đạo, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo trong thời gian qua và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền địa phương, sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ CCTP của các ban, ngành. Đồng thời, cần tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác cải cách tư pháp trong thời gian tới.

 

 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn