UBND tỉnh ban hành danh mục mã định danh điện tử

            Ngày 08/9/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2333/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam. 

           Mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị được chia thành 4 cấp là cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4 nhằm phục vụ kết nối, chia sẽ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh Quảng Nam.

 

Quyết định 2322/QĐ-UBND

Tổng hợp các mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn