Đẩy mạnh cài đặt, sử dụng ứng dụng Smart Quảng Nam, SmartGov Quảng Nam và Bắc Trà My Smart

Ngày 18.8, UBND huyện có Công văn đề nghị cài đặt, khai thác sử dụng ứng dụng Smart Quảng Nam, SmartGov Quảng Nam và Bắc Trà My Smart phục vụ điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp.

             Để tăng cường cung cấp thông tin, các dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp qua ứng dụng Smart Quảng Nam và Bắc Trà My Smart trên điện thoại thông minh, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh cài đặt, khai thác sử dụng ứng dụng Smart Quảng Nam, SmartGov Quảng Nam và Bắc Trà My Smart.

          Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương cài đặt ứng dụng Smart Quảng Nam, SmartGov Quảng Nam, Bắc Trà My Smart trên điện thoại thông minh để khai thác, sử dụng các chức năng của ứng dụng.

            Rà soát các nội dung thông tin đang cung cấp trên ứng dụng Smart Quảng Nam và Bắc Trà My Smart để góp ý, đề xuất bổ sung các thông tin, dữ liệu thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương để phục vụ người dân, doanh nghiệp trên ứng dụng Smart Quảng Nam, Bắc Trà My Smart.