Hội nghị triển khai Luật bảo vệ môi trường và hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt đầu nguồn

Ngày 03/11/2022, tại Hội trường Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Uỷ ban MTTQ VIệt Nam huyện tổ chức Hội nghị triển khai Luật bảo vệ môi trường; hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt đầu nguồn.Tham dự Hội nghị có hơn 70 đại biểu, gồm: Lãnh đạo, chuyên viên các Phòng ban liên quan, các tổ chức chính trị xã hội huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; công chức địa chính – xây dựng - môi trường các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Văn An – Chuyên viên Sở Tài nguyên & Môi trường làm báo cáo viên tại Hội nghị.