Quảng Nam tuyển dụng 381 công chức, viên chức năm 2022

Ngày 08/11/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 7391/KH-UBND tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức của tỉnh năm 2022 là 135 chỉ tiêu, trong đó 127 chỉ tiêu tuyển dụng yêu cầu trình độ đại học trở lên, 8 chỉ tiêu tuyển dụng yêu cầu trình độ trung cấp trở lên.

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của tỉnh năm 2022 là 246 chỉ tiêu, trong đó 217 chỉ tiêu tuyển dụng yêu cầu trình độ đại học trở lên, 9 chỉ tiêu tuyển dụng yêu cầu trình độ cao đẳng trở lên,  20 chỉ tiêu tuyển dụng yêu cầu trình độ trung cấp trở lên.

Thời gian thi vòng 1 (đối với vị trí việc làm công chức), xét hồ sơ dự tuyển (đối với vị trí việc làm viên chức) được tổ chức dự kiến trong 4 ngày vào khoảng giữa tháng 12 năm 2022 tại Trường Đại học Quảng Nam (đối với vị trí việc làm công chức) và tại Sở Nội vụ (đối với vị trí việc làm viên chức). Thời gian thi vòng 2 được tổ chức trong 2 ngày, dự kiến cách thời gian thi vòng 1 là 5 ngày, tại Trường Đại học Quảng Nam.

Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thi tuyển và tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua xét tuyển nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được giao.

Xem chi tiết nội dung văn bản:

  1. Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
  2. Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
  3. Phụ lục 1 tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022
  4. Phụ lục 2 tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022
  5. Phiếu đăng ký dự tuyển CCVC tỉnh Quảng Nam năm 2022

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn