Bắc Trà My Tổ chức 02 Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng 4

Ngày 13/12/2022, UBND huyện Bắc Trà My phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức Khai giảng 02 Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức thuộc nhóm đối tượng 4 (quy định tại Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ). Đây là nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện nội dung Tiểu dự án 2, Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 thực hiện trên địa bàn huyện.

Quang cảnh lớp tập huấn

Tham gia 02 Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc tại huyện có hơn 100 học viên là các đồng chí cán bộ, công chức cấp xã; bí thư chi bộ, trưởng thôn tại các địa phương. Lớp thứ nhất gồm các xã Trà Giác, Trà Giang và thị trấn Trà My; Lớp thứ hai gồm các xã Trà Tân, Trà Đốc, Trà Bui, Trà Nú (Theo Kế hoạch, lớp thứ ba sẽ được Khai giảng vào ngày 20/12/2022 cho các xã Trà Giáp, Trà Ka, Trà Sơn, Trà Đông, Trà Dương và Trà Kót).

Tại các Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng 4, học viên được nghe báo cáo và nghiên cứu về các chuyên đề như: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Thực tiễn công tác dân tộc và kinh nghiệm triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Trà My.

Thông qua Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, làm công tác dân tộc; đặc biệt là đối với cán bộ trực tiếp tiếp xúc, làm việc với  người đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn